ÁSZF

Általános szerződési feltételek
Erős Dávid E.V, 1113, Budapest, Villányi út 42., (továbbiakban szolgáltató) eseti megbízások alapján számítógép/laptop/notebook javítási, karbantartási munkákat, továbbá rendszergazdai, grafikai, szolgáltatásokat végez az azt telefonon, e-mailben igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban “ügyfél”) részére, az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban “ÁSZF”) meghatározottak szerint. A szolgáltató hivatalos elektronikus e-mail címe és telefonszáma: , +3620-661-7964. A szolgáltatónak hagyományos értelembe vett nyitvatartási ideje nincs, munkavégzése eseti jellegű. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

1. A készülékek átvételének és javításának folyamata
1.2 A vásárló köteles a szolgáltatót a számla és a munkalap kiállításához a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.
1.2 A számítógép/laptop/notebook vagy egyéb eszköz átvételekor az ügyfélnek a szolgáltató munkalapot ad, ami egyben az átvételi elismervény is.
1.3 A munkalapon feltüntetésre kerül, A számítógép/laptop/notebook vagy egyéb eszköz típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota.
1.4 Átvételkor, vagy helyszíni munkavégzés esetén, átvizsgálás után a szolgáltató közli az ügyféllel a várható javítási költséget. Ez az összeg a javítás megkezdése és befejezési időszak alatt módosulhat, melyet személyesen, telefonon vagy e-mail-ben a szolgáltató köteles jelezni az ügyfélnek.
1.5 Ha az ügyfél a közölt várható javítási árat elfogadja, akkor megkezdődik a javítási folyamat. Amennyiben az ügyfél nem kéri a javítást a vállalt áron, abban az esetben a szerviz kiszállási / bevizsgálási díjat számíthat fel, melynek összege a mindenkori ár menüpontban feltüntetett ár, melyet a javítás után szükséges a szolgáltató részére megfizetni az ügyfél.
1.6 A készülék átadásakor az ügyfel részére a szolgáltató a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlát állít ki, beépített alkatrész(ek) esetén garanciajegyet nyújt át az ügyfél részére.

2. Szolgáltatási díj
2.1. A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a “Szolgáltatási Díj”) – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyagköltséget. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
2.2. A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén amennyiben van, kiszállási díjat köteles a megrendelő a szolgáltató részére megfizetni, akkor is, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.
2.3. A szerviz a szolgáltatási díj, valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki.
2.4. A fizetés módja a helyszínen történő és elszállítás utáni visszaszállítást követő munkavégzés esetében is készpénz vagy átutalás lehet. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
2.5. Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szolgáltató által szabadon választható helyen történik (szerviz, magánlakás stb.), a szolgáltató nem számít fel plusz költséget, kivéve, ha ezt külön megállapodásként a munkalapon a szolgáltató feltünteti.

3. Felelősségkorlátozás
3.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szolgáltató nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
3.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátjai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Az Ügyfél, a szolgáltató általi szolgáltatás elvégzését követően elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a szolgáltató nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
3.3 A szolgáltató a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
3.4 A szolgáltató a termék átvételéről elismervényt ad az ügyfél részére, amellyel a szolgáltató igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szolgáltató csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
3.5. A szolgáltató a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (az ügyfél az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket az ügyfélnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

4. Vis maior

4.1. A szolgáltató nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
4.2. Vis maior esetén a szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szolgáltató jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A szolgáltató a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolhatja.
5.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.